2007 Pomona H.S. Seniors

Photo by Dustin Brackett