Heptathlete Whitney Yost PRs at Junior Olympics

Photo by Whitney Kay Yost