2009 Region IV Championship Celebration

Photo by Brando Reyes