2007 Sereno '94 vs Tuzos '93

Photo by Brando Reyes