2009 Region IV Championship Game

Photo by Brando Reyes