Tia scoring the point

Photo by Tia Simone Johnson