Bantam First year

Photo by Tyson David Krushelniski