4th sack !

Video by Marcus Chavariya Stevenson Jr.