Illinois showcase

1st- Game 1- 4-2 Game 2- 7-2 Game 3- 6-1 Game 4- 20-7