Philadelphia Frostbite Regatta

Photo by Thomas G Gola