Trying on my Varsity Jacket.

Photo by Anthony Napreev