Head of the Schuylkill 2019

Head of the Schuylkill 2019- Women's 2V8 (3 seat)