Arcadia Invitational DMR Relay 10:19

Photo by Jeremy Scott Haney