Kia Kaufman 4/1/07

Libero #11 Far court double digs